Board of Councillors

Kentaro Ueno

Yohtaro Nogami

Sumio Matsumura

Hiroshi Izumi

Isaku Kesen

Takako Tanomogi