Board of Directors

President

Katsuhiko Masuda

Executive Director

Akio Higashinaka

Directors

Michiyo Masuda

Keiko Ozawa

Koji Saito

Yoichi Iwasa

Auditor

Norihiro Ojiri